Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Map`s Feet Care en een cliënt waarop Map`s Feet Care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Map`s Feet Care.
Map`s Feet Care zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Map`s Feet Care zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Map`s Feet Care melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Map`s Feet Care het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Map`s Feet Care de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Map`s Feet Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling.
Map`s Feet Care vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Map`s Feet Care vermeldt prijswijzigingen 6 weken voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Map`s Feet Care vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Map`s Feet Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Map`s Feet Care neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem. Map`s Feet Care behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Map`s Feet Care zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding.
Map`s Feet Care is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Map`s Feet Care verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid.
Map`s Feet Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Map`s Feet Care is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Map`s Feet Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

8. Beschadiging & diefstal.
Map`s Feet Care heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Map`s Feet Care meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Map`s Feet Care. Map`s Feet Care moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Map`s Feet Care de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Map`s Feet Care en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  Map`s Feet Care het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht.
Op elke overeenkomst tussen Map`s Feet Care en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

© Copyright Map's Feet Care 2012.